Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 08 september 2020

Zorgplicht van uw bank bij pensioenadvies

Stel, u vraagt uw bank naar de mogelijkheden om uw pensioen optimaal te benutten. Uw bank geeft vervolgens onder meer aan dat u, met een door uzelf in te leggen bedrag, een lijfrente kan kopen die bij uw pensionering tot een maandelijkse uitkering zou leiden. U gaat hiertoe over en legt een aanzienlijk bedrag in op deze spaarrekening.

Tot uw verbazing komt u er in een later stadium echter achter dat de maandelijkse uitkering uit deze lijfrente volledig in mindering zou komen op een uitkering uit hoofde van een sociale voorziening. U heeft vervolgens de pensioenspaarregeling afgekocht en uw bank aansprakelijk gesteld voor de nadelige gevolgen van het foute advies. Uw bank is het hier natuurlijk niet mee eens en de rechter zal er aan te pas moeten komen.

De kantonrechter stelt vervolgens dat uw bank haar zorgplicht jegens u heeft geschonden en de door u geleden schade moet vergoeden. 1-0 voor u. Maar de bank laat het er niet bij zitten en gaat tegen dit onderdeel in hoger beroep. De hamvraag in hoger beroep is vervolgens of er nu wél of géén sprake is van schending van de zorgplicht.

Uw bank meent van niet en voert daartoe aan dat er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden waarbij – in algemeenheden – is gesproken over de mogelijkheden van pensioenaanvulling, waarbij de werking van bepaalde producten is toegelicht.

Kan Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hierin vinden? 
(1 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6872)

Op banken rust een bijzondere zorgplicht die voortvloeit uit de maatschappelijke positie van banken in samenhang met hun bij uitstek professionele deskundigheid, aldus het Hof. Ter beantwoording van de hamvraag is onder meer van belang of er sprake is geweest van daadwerkelijke advisering. Het Gerechtshof oordeelt dat er in casu helemaal geen sprake is geweest van een adviesrelatie. Er is namelijk, allereerst, geen financieel plan of adviesrapport opgesteld door de bank. Daarnaast zijn er geen kosten in rekening gebracht voor het betreffende gesprek. Voorts is in de door appellant overgelegde berekeningen geen advies te lezen, nog los van het feit dat de bank betwist deze berekeningen opgesteld te hebben.

Conclusie
In casu is niet aangetoond dat er sprake is geweest van daadwerkelijke advisering door de bank. Een algemeen gesprek over pensioenaanvullingen is geen concreet advies. Er kan dan ook helemaal geen sprake zijn geweest van schending van de zorgplicht. Bovendien, zo beredeneert het Gerechtshof verder, was de door de bank aangeboden pensioenspaarregeling als zodanig passend. Wanneer niet was overgegaan tot het afkopen van deze regeling, had er gewoon een lijfrente aangeschaft kunnen worden waaruit een maandelijkse uitkering kon worden gedaan.

Daarnaast ligt het niet op de weg van de bank om een klant te wijzen op sociale voorzieningen die – mogelijk – een negatief effect kunnen hebben op uw pensioenuitkering. Van een schending van de zorgplicht kan dus, ondanks de maatschappelijke positie van een bank, niet zomaar sprake zijn!

Heeft u twijfels over de dienstverlening van uw bank of pensioenadviseur? Wij checken graag voor u of er sprake is van schending van de zorgplicht. Wij zijn telefonisch te bereiken via nummer 013 – 507 07 40 of via onderstaand contactformulier. 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*