Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Gommeradvocaten – Tilburg

Algemene voorwaarden

Disclaimer

De informatie die je verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Gommer & Partners Pensioen Advocaten voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven. Gommer & Partners Pensioen Advocaten heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Gommer & Partners Pensioen Advocaten geven geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die door derden worden onderhouden en waarop Gommer & Partners Pensioen Advocaten geen invloed kan uitoefenen. Een verwijzing naar dergelijke websites houdt geen oordeel in over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die in dergelijke websites is opgenomen.

Voor de goede orde attendeert Gommer & Partners Pensioen Advocaten je erop, dat de inhoud van deze website onderworpen is aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of gebruik met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V. te Tilburg, op 4 februari 2019 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 5/2019

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Gommer & Partners Pensioen Advocaten uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht;

Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Gommer & Partners Pensioen Advocaten uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke Gommer & Partners Pensioen Advocaten in opdracht verricht, diensten welke Gommer & Partners Pensioen Advocaten in opdracht levert en op alle overeenkomsten die Gommer & Partners Pensioen Advocaten met opdrachtgevers sluit, alsmede de wijzigingen daarvan. Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdrachten

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.

In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door Gommer & Partners Pensioen Advocaten, zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4 Duur

De duur van een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een bepaald project is verstrekt. Tevens is een opdracht niet beperkt tot strikt de werkzaamheden of diensten die bij het verlenen van de opdracht zijn genoemd maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

Artikel 5 Uitvoering

Met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten zoals die laatstelijk gelden bepaalt Gommer & Partners Pensioen Advocaten de wijze waarop de verleende opdrachten worden uitgevoerd.

In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie alsook op de op dat moment geldende toepasselijke literatuur en/of jurisprudentie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Gommer & Partners Pensioen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, hetzij direct, hetzij indirect voortvloeiend uit of samenhangend met door Gommer & Partners Pensioen Advocaten verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten, behoudens en voor zover veroorzaakte schade door de verzekeraar van onze verplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

Opdrachtgever vrijwaart Gommer & Partners Pensioen Advocaten voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. Gommer & Partners Pensioen Advocaten is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.

Artikel 7 Openbaarmaking gegevens

Gommer & Partners Pensioen Advocaten voldoet aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer informatie: www.gommeradvocaten.nl/avg) en verplicht zich daarmee tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van die uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking. Tevens zal Gommer & Partners Pensioen Advocaten genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Alle rechten vallende op producten van de geest van Gommer & Partners Pensioen Advocaten welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht komen toe aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gommer & Partners Pensioen Advocaten is het opdrachtgever niet toegestaan die producten, in de meest ruime zin van het woord te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Tarieven

Behoudens in bijzondere gevallen, zoals hieronder nader aangegeven, zal het honorarium van Gommer & Partners Pensioen Advocaten op grond van de bij haar gebruikelijke tarieven worden vastgesteld.

Onder bijzondere gevallen worden onder andere begrepen, maar niet beperkt tot gevallen van gefinancierde rechtshulp.

Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de aard en het belang van de werkzaamheden c.q. te leveren diensten en van de persoon en de ervaring van degenen die de werkzaamheden feitelijk uitvoeren.

Het honorarium wordt, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, berekend op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het gebruikelijk gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. Deze tijdseenheid is telkens minstens zes dan wel vijftien minuten of een veelvoud hiervan.

Kosten die uit hoofde van de opdracht aan derden worden voldaan, zoals griffierechten, leges, deurwaarderskosten, spoedkoerierkosten, vertaalkosten, kosten van door of via Gommer & Partners Pensioen Advocaten ingeschakelde derden, zoals notariskosten, en andere hier niet met name genoemde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden aan hem in rekening gebracht.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, door haar naar eigen inzicht te bepalen, te declareren op voorschotbasis.

Het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten, en in voorkomende gevallen vermeerderd met ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde BTW, wordt per maand achteraf, behoudens het hier bovenstaande of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 10 Facturering en betaling

Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuur aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan Gommer & Partners Pensioen Advocaten aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van incassomaatregelen.

Artikel 11 Reclame

Indien opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de facturen, dan dient zulks schriftelijk te geschieden aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten binnen 30 dagen na verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/stukken. Deze reclame laat echter onverlet de betalingverplichting van opdrachtgever.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen.

Artikel 13 Opschortingsrecht

Tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten heeft voldaan is Gommer & Partners Pensioen Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden c.q. de levering van haar diensten op te schorten. Dit geldt zowel voor aanvang als tussentijds.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten heeft de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Gommer & Partners Pensioen Advocaten.Artikel 14 Nawerking

Artikel 14 Nawerking

De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Gommer & Partners Pensioen Advocaten in verband met het verrichten van werkzaamheden door Gommer & Partners Pensioen Advocaten in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Rechts- en Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Gommer & Partners Pensioen Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Gommer & Partners Pensioen Advocaten en opdrachtgever, welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*