Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 22 november 2022

Aansprakelijkheid pensioenuitvoerder bij wijziging pensioenreglement

In een recent arrest heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de rol van een pensioenuitvoerder in het kader van toeslagverlening en de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Een interessant arrest waarin wordt overwogen wat kan worden verwacht van een redelijk handelend en redelijk bekwaam pensioenuitvoerder.

Feiten en omstandigheden

Ter uitvoering van haar excedent pensioenregeling heeft de werkgever een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Op grond daarvan was de pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor het pensioenreglement. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening werd een depot aangehouden waarin de overrente werd gestort.

Nadat de waarde van het depot in 2012 was opgelopen, verzocht de werkgever om een wijziging van de toeslagregeling. Naar aanleiding daarvan heeft de pensioenuitvoerder een offerte verstrekt, waarin kan worden gelezen dat de werkgever de toeslagregeling wilde wijzigen met een financiering uit het depot. Het pensioenreglement werd vervolgens aangepast en de werknemers werden over de wijziging geïnformeerd.

In januari 2016 werden de werknemers opnieuw geïnformeerd, omdat in de omschrijving van de ‘nieuwe’ toeslagregeling abusievelijk geen maximering was opgenomen voor wat betreft de aanwezige middelen in het depot.

De werkgever verwijt de pensioenuitvoerder een fout te hebben gemaakt, waardoor de werkgever mogelijk schade lijdt die voor vergoeding, dan wel vrijwaring in aanmerking komt. De kantonrechter gaat daarin mee, door te verklaren voor recht dat de pensioenuitvoerder tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen.

Beoordeling Hof

De pensioenuitvoerder kon zich niet vinden in het vonnis en voert in appel twee bezwaren. Zo zou de werkgever onvoldoende belang hebben bij de vordering, aangezien vooralsnog door geen enkele werknemer een vordering is ingesteld. Dat er op dit moment nog geen sprake is van schade, neemt volgens het Hof niet weg dat de werkgever er belang bij heeft om te weten of de pensioenuitvoerder een fout heeft gemaakt en aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade.

Daarnaast stelt de pensioenuitvoerder datgene te hebben gedaan dat van haar kon worden verwacht. Volgens de werkgever is niet gewezen op het risico dat voor de financiering van de toeslagen mogelijk extra middelen nodig waren. Terwijl de pensioenuitvoerder wist dat de werkgever de toeslagregeling wilde beperken tot de middelen in het depot.

Het Hof stelt als uitgangspunt voor de beoordeling van de vordering de uitvoeringsovereenkomst tussen Partijen. Op grond daarvan was het de taak van de pensioenuitvoerder om het pensioenreglement vast te stellen, in lijn met de pensioenovereenkomsten. Volgens het Hof mocht van een redelijk handelend en bekwaam pensioenuitvoerder worden verwacht dat zij nagaat of de wijziging van het pensioenreglement spoort met de pensioenovereenkomst. Het was aan de pensioenuitvoerder om ervoor te zorgen dat het voor de werkgever duidelijk was dat de wijziging in het reglement het risico met zich meebracht dat de middelen in het depot onvoldoende waren om de toeslagen te verlenen, waarvoor dan aanvullende middelen nodig zouden zijn.

Concluderend oordeelde het Hof dat de pensioenuitvoerder tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst, door onvoldoende duidelijk te informeren over de gevolgen van de wijziging in het reglement.

Het Hof oordeelt echter ook dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd dat de fout van de pensioenuitvoerder heeft geleid tot een pensioenovereenkomst, uit hoofde waarvan werknemers aanspraak kunnen maken op toeslagverlening, ook wanneer daar in het depot onvoldoende middelen voor aanwezig zijn. Dit aangezien het reglement de verhouding regelt tussen de pensioenuitvoerder en de werknemers. Door werkgever zou niet zijn onderbouwd op grond waarvan de toeslagregeling dan onderdeel uitmaakt van de pensioenovereenkomst met haar werknemers.

Conclusie

Het Hof concludeert dat de werkgever belang heeft bij haar vordering, én dat de pensioenuitvoerder heeft nagelaten voldoende te informeren over de wijziging van het pensioenreglement. Onvoldoende is echter onderbouwd dat de gewijzigde toeslagregeling onderdeel is gaan uitmaken van de pensioenovereenkomst, op grond waarvan werknemers jegens werkgever aanspraak kunnen maken op de toeslagverlening, ook wanneer het depot daartoe onvoldoende middelen heeft. Een interessant arrest waarin de verdeling van aansprakelijkheid tussen de werkgever en pensioenuitvoerder centraal staat. Ondanks dat er nog géén vordering is ingesteld door een van de betrokken werknemers, heeft de werkgever niet achterover gezeten en tijdig geschakeld. Bij twijfel over de uitleg, toepassing en verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de pensioenregeling, is het dan ook raadzaam tijdig navraag te doen.

Hierover kan Gommer & Partners u uiteraard adviseren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 

mr Suus van Ingen

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*